என் மேகம் ???

Wednesday, May 17, 2023

கால சுழற்சி

 சுழன்று கொண்டே இருக்கிறது 

காலம் ...

நினைவுகளும் அப்படியே ...


அப்பா சாவி கொடுத்த வரை 

அது மாம்ப்பாவின் கடிகாரம் 

அப்பாவின் காலம் முடிந்தவுடன் 

அப்பாவின் நினைவுகளுடன் 

ஆடிக் கொண்டிருக்கிறது 

கடிகாரத்தின் பெண்டுலம் 


நினைவுகளை அடுக்கி 

ஓடிக் கொண்டே இருக்கிறது காலம் 

ஊசலாடப் போகும் நினைவுகளை 

உருவாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறோம் 

ஒவ்வொரு கணமும் 


கடிகாரத்தின் ...

கடந்து போன துளியாக 

ஊசலாடும் நினைவாக 

உறைந்து போகும் 

ஒரு கணம் நோக்கி...