என் மேகம் ???

Wednesday, June 15, 2011

தொலையும் சில மணித்துளிகள்....

தோழியுடன் அளவளாவும்
வேளையில்
குடும்பப் பொறுப்பொன்று...

பிள்ளைக்கு அமுதூட்டும்
நேரத்தில்
அலுவலகப் பணியொன்று...

குடும்பத்துடன் இருக்கும்
நாளொன்றில்
எதிர்பாரா நிகழ்வொன்று...

சோம்பலை இரசிக்கும்
விடுமுறையில்
வீட்டுப் பொறுப்பொன்று...

தொலைந்து கொண்டே
இருக்கும்
சில மணித்துளிகள்...

தேடிக் கொண்டே
இருக்கிறேன்
தொலைந்து கொண்டே...

Tuesday, June 7, 2011

பலூன் வாழ்க்கை

காற்றால் நிரம்பிய
பலூன் ஒன்று
காற்றால் இழுக்கப்பட்டு
கைநழுவிச் செல்லும்

கண்கள் நிரம்பிட
தானே அடங்கும்வரை
அடம் தொடங்கும்
குழந்தையிடம்

காற்று காலமாக
பலூன் வாழ்க்கையாக
குழந்தை...
மனிதன் ஆனது