என் மேகம் ???

Tuesday, December 11, 2018

கதம்பம்


என் வானம் கண்டு பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இதோ ஒரு வருடம் முடியப்போகிறது நட்சத்திரங்கள் ஏதுமின்றி....  எனவே  இறைந்து கிடந்த பதிவுகள் ... கதம்பமாக ...

மிச்சங்கள்
==========-==

புல்வெளியின் பிரிவில்
பனித்துளியின் மிச்சங்கள்

கடற்கரையின் பிரிவில்
மணற்துகளின் மிச்சங்கள்

நட்பின் பிரிவில்
நினைவுகளின் மிச்சங்கள்

உறவின் பிரிவில்
வலியின் மிச்சங்கள்


தேடல் 
=======

கனவொன்றில் தொலைந்து...
நனவொன்றில் மீண்டேன்


கையில் வைத்துக்கொண்டே...
தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள்

மழலை
=========

பூவொன்று மலர்ந்தது...
மழலைப் புன்னகை

பூவொன்று அரும்பானது...
மழலை தூக்கம்